Lighting

Photography

Production Services

 

Welcome

Solas Alba are a media support company providing Lighting, Photography, and Production Services. Our skills are usually employed on multi camera, live, television events. However, the same skillset has been applied to many other areas of the media industry, and if we don't have the necessary expertise for your project, we probably know someone who does. Please contact us with any other queries you may have.

Fàilte

Tha Solas Alba a’ tabhann taic dha nam meadhanan tro sheirbheisean Solais, Dealbhan agus Taic Riochdachaidh. Sa chumantas sann air prògraman ioma-camara, beò agus tachartasan a tha sinn an sàs. Tha na sgilean seo tric air an cuir gu feum ann an roinnean eile cuideachd. Mar a bheil an t-eòlas a tha dhìth againn fhèin, nì sinn ar dìcheall neach le na sgìlean sin a lorg. Cuir brath thugainn airson tuilleadh fiosrachaidh. 

 

 

 

Barra Landscapes

If you are looking for Barra Landscapes you can find them here